Apulaisprofessori (tenure track), Aikuisten oppiminen työssä

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisenkysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on
apulaisprofessorin tehtävä (tenure track), aikuisten oppiminen työssä, 1.11.2019 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, viiden vuoden määräajaksi.

Erityisen ansioitunut ja kiistatta kelpoinen henkilö voidaan poikkeuksellisesti ottaa suoraan toistaiseksi voimassa olevaan professorin tehtävään edellyttäen, että tehtävään ei ole saatavissa pätevämpää ja sopivampaa henkilöä. Kelpoisuusvaatimuksena professorin tehtävään on tohtorin tutkinto, korkea tieteellinen pätevyys ja, kun se on tärkeää tehtävän hoitamisen kannalta, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaan kuuluu kolme laitosta, kasvatustieteiden laitos, opettajankoulutuslaitos ja psykologian laitos sekä perusopetusta ja lukiokoulutusta järjestävä harjoittelukoulu (Normaalikoulu). Tiedekunnassa on 30 professuuria. Henkilökunnan kokonaismäärä on noin 350, josta normaalikoulun osuus on noin 100 henkilöä. Tiedekunta tarjoaa koulutusta aikuiskasvatustieteessä, erityispedagogiikassa, kasvatustieteessä, koulutusjohtamisessa, luokan- ja aineenopettajakoulutuksessa, ohjausalalla, psykologiassa ja varhaiskasvatustieteessä.

Apulaisprofessorin tehtävään valittavan henkilön odotetaan vahvistavan kasvatustieteiden laitoksen tutkimusprofiilia aikuisten työssä oppimisen alueella. Opetustehtäviin sisältyy laaja-alaisesti tehtävän alaan liittyviä perus-, aine- ja syventävän tason luento- ja muita kursseja painottuen syventäviin ja jatko-opintoihin, erityisesti aikuiskasvatustieteen ja työelämätutkimuksen sisältöihin ja työelämän kehittämistä tähtääviin menetelmiin ja interventioihin. Lisäksi tehtävään valittavan odotetaan edistävän aktiivisesti tutkimustulosten implementointia esimerkiksi aikuiskoulutuksen ja työelämän kehittämisessä. Tehtävään valittavan odotetaan tekevän kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta sekä edistävän yliopistojen välistä strategista, synergiaa tuottavaa kansallista yhteistyötä ja kansainvälisesti rakentuvia yhteistyöverkostoja. Opetuksen jatkuva kehittäminen sekä opetukseen ja muihin akateemisiin velvoitteisiin liittyvät hallintotehtävät kuuluvat apulaisprofessorin tehtäviin. Apulaisprofessori ohjaa kandidaatti- ja maisteritutkielmia ja hankkii ulkopuolista rahoitusta, jonka turvin ottaa ohjattavakseen tohtorikoulutettavia ja post-doc –tutkijoita.

Tehtävän täyttämistä varten on laadittu kirjallinen suunnitelma, josta ilmenee tarkemmin tehtävät, kelpoisuusvaatimukset ja hakemuksen liitteet.

Tehtävä täytetään viiden vuoden määräajaksi apulaisprofessorina (tenure track), (ks. professorin vakinaistamispolku). Apulaisprofessorin määräaikaiseen tehtävään valitun henkilön kohdalla käynnistetään ennen määräaikaisuuden päättymistä arviointimenettely, jossa arvioidaan työntekijän ansioituneisuus professorin tehtävään kutsumenettelyä käyttäen. Arviointimenettelyssä noudatetaan samoja asiantuntijamenettelyä koskevia menettelytapoja kuin professorin tehtävää täytettäessä.

Apulaisprofessorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 7 (3946,50 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa 6-50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antavat:Kasvatustieteiden laitoksen johtaja Leena Halttunen, e-mail leena.halttunen@jyu.fi, puh. +358 50 4413677                        

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää englanniksi (julkaisuja ei käännetä) sekä mielellään myös suomeksi
(tiedoston nimessä on mainittava aina hakijan nimi) pdf-tiedostona seuraavat dokumentit: 

1) Hakemus/motivaatiokirje 

2) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi)

3) Numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen  Suomen Akatemian ohjeita

4) Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan ja tutkimustyön johtamiseen liittyvistä ansioista mukaan luettuna selvitys täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisesta sekä vastuista tällaisella rahoituksella toteutetuista tutkimushankkeista

5) Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (opetusportfolio)

6) Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä

7) Enintään kymmenen (10) pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti

8) Lyhyt (2-3 sivua) kuvaus siitä, miten hakija aikoo edistää tehtävän alaan liittyvää tutkimusta ja koulutusta kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa.

Hakemus tulee jättää viimeistään 31.5.2019 sähköisellä hakulomakkeella.