Tohtorikoulutettava, 1-4 kpl

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa haettavana on 
1-4 tohtorikoulutettavan tehtävää, 1.8.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan, enintään neljän vuoden määräajaksi.

Liikuntatieteiden yliopistotasoinen koulutus ja tutkimus on keskitetty maassamme Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan. Liikuntaa ja terveyttä, niiden välisiä yhteyksiä sekä liikunnan ja terveyden edistämistä tarkastellaan monitieteisesti, päämääränä terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääminen elämänkulun eri vaiheissa.

Tiedekunnassa on liikuntatieteiden ja terveystieteiden koulutusalat. Tiedekunnassa on kolme tieteenalaryhmää: liikuntabiologia, liikunnan käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteet sekä terveystieteet. Tiedekunnassa toimii kolme tutkimuskeskusta: Neuromuscular Research Center, Gerontologian Tutkimuskeskus sekä Terveyden edistämisen tutkimuskeskus. 

Tohtorikoulutettavan tehtävänä on väitöskirjatutkimuksen tekeminen ja raportoiminen sekä jatkokoulutukseen liittyvien opintojen suorittaminen. Tohtorikoulutettava osallistuu myös avustaviin opetustehtäviin ja niihin liittyviin muihin tehtäviin.

Tohtorikoulutettavan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tohtorikoulutettavalta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.

Tohtorikoulutettavalta edellytetään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja jatkotutkinnon opiskeluoikeus Jyväskylän yliopistoon. Mikäli hakijalla ei ole ennestään opiskeluoikeutta, sitä on haettava hakuajat huomioiden erillisellä hakemuksella asianomaisesta tiedekunnasta.

Tohtorikoulutettavan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 2 - 4 (2033,29 €/kk – 2535,20 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa 6-50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa professori Sarianna Sipilä, sarianna.sipila@jyu.fi,+358408053593

ja hallintopäällikkö Heikki Herva, heikki.herva@jyu.fi; +358504432400. 

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1.  Vapaamuotoinen hakemuskirje. Kirjeessä tulee ilmetä myös aikataulu tohtorikoulutettavan tehtävän vastaanottamiseen, mikäli hakija ei pysty vastaanottamaan tehtävää 1.8.2019 alkaen.

2.  Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje www.tenk.fi)

3. Julkaisuluettelo

4.  Tutkimussuunnitelma (enintään 10 sivua, ml. lähteet ja liitteet), jonka tulee sisältää:

1) tutkimuksen aihe/työnimi

2) tutkimuksen tieteelliset perusteet (½-1 sivua)

3) tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat

4) tutkimusmenetelmät (tässä kappaleessa kuvataan tutkimusasetelma, tutkittavat, mittaus- ja analyysimenetelmät ja tarvittaessa interventiot)

5) eettiset kysymykset

6) jatko-opiskelijan, ohjaajien ja seurantaryhmän jäsenen lyhyt esittely 

7) tutkimustyön tämänhetkinen vaihe ja tutkimuksen aikataulu ja julkaisusuunnitelma

8) rahoitussuunnitelma

9) tutkimuksen hyödyt

10) hankkeen riskit ja niiden hallinta.

5.  Suosituskirje pääohjaajalta (enintään 1 sivu).

Hakemus tulee jättää viimeistään 31.5.2019 sähköisellä hakulomakkeella.