Yliopistonlehtori, psykologia

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisenkysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sa ialkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on

yliopistonlehtorin tehtävä, psykologia,  1.1.2020 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen viiden vuoden määräajaksi.

Psykologian laitoksella tehdään kansainvälisesti maineikasta psykologian tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat ihmismielen perusteet ja kehitys, oppiminen ja psykologiset interventiot.

Psykologian laitoksen tutkimusalueilta tehtävä sijoittuu Kliininen psykologia ja psykoterapia alueelle.

Psykologian laitokselle sijoittuvan tehtävän ala liittyy läheisesti Jyväskylän yliopiston strategiseen painoalaan Oppiminen, opetus ja vuorovaikutus sekä tulevaan strategiaan Hyvinvoiva ihminen. Yliopistonlehtorin tehtävään valittavan henkilön odotetaan vahvistavan psykologian laitoksen tutkimusprofiilia kliinisen psykologian ja psykoterapian alalla sijoittuen psykologisten interventioiden vuorovaikutuksen tutkimuksen alueelle. Tehtävään valittavan odotetaan tekevän kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta sekä edistävän tiedekuntien välistä ja tiedekunnan sisäistä tutkimus- ja opetusyhteistyötä  

Yliopistonlehtorin tehtävä on opetuspainotteinen ja valittavan tulee erityisesti huolehtia kliinisen psykologian ja työelämävalmiuksien opetuksen kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä psykoterapeuttikoulutusten tutkimusperustaisuuden kehittämisestä.  Tehtävään valittavalta edellytetään suomalaisen mielenterveysalan ammattikäytännön tuntemusta ja kokemusta sekä yhteistyökykyä sekä muun henkilöstön että opiskelijoiden kanssa. Yliopistonlehtori myös ohjaa kandidaatti- ja/tai maisteritutkielmia sekä hankkii ulkopuolista rahoitusta, jonka turvin ottaa ohjattavakseen tohtorikoulutettavia ja post doc -tutkijoita.

Yliopistonlehtorin tehtävistä ja kelpoisuusvaatimuksista määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Tehtävään edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa. Eduksi katsotaan kyky antaa opetusta englanniksi.

Ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tarvittaessa opetusnäyttein osoitettu opetuskyky ja muut tehtävään soveltuvat ansiot. Näiden lisäksi painotetaan kokemusta psykologin työn kehittämisestä erityisesti mielenterveyden alueella ja tähän liittyvää hallinnollista kokemusta.

Yliopistonlehtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-7 (2935,55-3946,50 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa 6-50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Tiedustelut: laitoksen johtaja Juha Holma, p. 0408053488, juha.m.holma@jyu.fi

Sähköiseen hakujärjestelmään tulee liittää seuraavat dokumentit pdf-tiedostoina (hakijan nimen tulee sisältyä tiedoston nimeen)

1) Vapaamuotoinen hakemuskirje

2) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen ja ottaen huomioon tutkijan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi).

3) Numeroitu julkaisuluettelo hakijan tieteellisistä ja muista julkaisuista.

4) Opetusportfolio eli lyhyt selvitys hakijan pedagogisesta koulutuksesta, opetusansioista ja pedagogisesta ajattelusta.

5) Lyhyt (2-3 sivua) selvitys hakijan tutkimustoiminnasta ja tutkimussuunnitelma sekä selvitys tutkimuksen liittymisestä laitoksen päätutkimusaloille.

Hakemus tulee jättää viimeistään 31.7.2019 sähköisellä hakulomakkeella.