Yliopistonopettaja, puheviestintä

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisenkysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on
yliopistonopettajan tehtävä, puheviestintä, 1.8.2019 alkaen toistaiseksi

Yliopiston kielikeskus on monikulttuurinen akateemisen kielenoppimisen ja -opetuksen asiantuntijayksikkö, jonka henkilöstöön kuuluu 40 päätoimista työntekijää ja 40 tuntiopettajaa. Kielikeskuksen ensisijainen tehtävä on järjestää tutkintoasetuksen edellyttämät viestintä- ja kieliopinnot yliopiston kaikille perustutkintojen opiskelijoille. Vuosittain kielikeskus järjestää lähes 700 kurssia 18 eri kielessä. Lisäksi kielikeskus järjestää akateemisen kirjoittamisen ja tieteellisen viestinnän opetusta tohtorikoulutettaville, viestintä- ja kielikoulutusta yliopiston henkilöstölle sekä tukee yliopiston julkaisutoimintaa tarjoamalla käännös- ja kielentarkistuspalveluja.

Yliopistonopettajan tehtävänä on puheviestinnän opettaminen ja opetuksen kehittäminen eri tieteenalojen tutkinto-opiskelijoille. Tehtävään voi liittyä myös yliopiston henkilökunnan koulutusta sekä tilauskoulutusta. Tehtävässä työskentelevä tulee toimimaan monialaisissa tiimeissä, joissa yhteistyössä kielikeskuksen muiden opettajien, yliopiston eri laitosten henkilökunnan sekä erialojen asiantuntijoiden kanssa kehitetään uusia pedagogisia ratkaisuja viestintä- ja kieliopintoihin. Tehtävään kuuluu myös kielikeskuksen yhteistä kehittämistyötä sekä opetukseen liittyviä hallinnollisia tehtäviä. Tehtävään liittyy opintojaksojen monimuotototeutusten rakentaminen. Yliopistonopettajan tehtävät ovat opetuspainotteisia.

Yliopistonopettajan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää maisterin tutkintoa puheviestinnästä tai soveltuvalta viestinnän alalta, pedagogista koulutusta ja kokemusta yliopistotasoisesta puheviestinnän opetuksesta. Lisäksi edellytetään näyttöä tutkimusperustaisen opetuksen kehittämisestä. Eduksi katsotaan kokemus työskentelystä monikielisissä ja monitieteisissä tiimeissä, myönteinen asenne teknologiavälitteisen viestintään sekä kokemus tiimi- ja monimuoto-opetuksesta. Tehtävän hoito edellyttää joustavuutta, kykyä ratkaista ongelmia, neuvottelutaitoja ja kykyä tuoda esiin omia näkemyksiä.

Yliopistonopettajan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 4-5 (2535,20 €/kk - 2935,55 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa 6-50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä ja työnkuvasta antaa yliopistonopettaja Salme Korkala (salme.korkala@jyu.fi) ja hakuprosessista kehittämispäällikkö Mikko Jäkälä (mikko.jakala@jyu.fi).

Hakemukseen tulee liittää (1–3):

1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan TENK:n ohje (www.tenk.fi)

2) Selvitys opetusansioista (opetusportfolio). Selvitys opetusansioista on ansioluetteloa täydentävä asiakirja, jossa hakija esittelee omaa opetustaan ja pedagogista ajatteluaan sekä kehittymistään opettajana haettavana olevan tehtävän näkökulmasta. Käytännössä tämä selvitys tarkoittaa 2-3 sivun mittaista vapaamuotoista tekstiä, jonka liitteenä on hakijan kriittisesti valitsemat näytteet (ohje https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tyopaikat/opetusportfolio).

3) RecRight -videohaastattelu. Klikkaa tätä linkkiä ja vastaa kysymyksiin RecRight -järjestelmässä. 

HUOM! KOHDAT 1-2 TÄYTETÄÄN SAIMA-JÄRJESTELMÄSSÄ, KOHTA 3 RECRIGHT-JÄRJESTELMÄSSÄ.

Hakuaika päättyy 26.5.2019.