Yliopistonopettaja, ruotsin kieli

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on
yliopistonopettajan tehtävä, ruotsin kieli, ajalle 5.8.2019 - 17.6.2020.

Yliopiston kielikeskus on monikulttuurinen akateemisen kielenoppimisen ja -opetuksen asiantuntijayksikkö, jonka henkilöstöön kuuluu 40 päätoimista työntekijää ja 40 tuntiopettajaa. Kielikeskuksen ensisijainen tehtävä on järjestää tutkintoasetuksen edellyttämät viestintä- ja kieliopinnot yliopiston kaikille perustutkintojen opiskelijoille. Vuosittain kielikeskus järjestää lähes 700 kurssia 18 eri kielessä. Lisäksi kielikeskus järjestää akateemisen kirjoittamisen ja tieteellisen viestinnän opetusta tohtorikoulutettaville, viestintä- ja kielikoulutusta yliopiston henkilöstölle sekä tukee yliopiston julkaisutoimintaa tarjoamalla käännös- ja kielentarkistuspalveluja.

Yliopistonopettajan tehtävät ovat opetuspainotteisia ja painottuvat tieteenalakohtaisen ruotsin kielen opetukseen ja sen kehittämiseen Jyväskylän yliopiston eri koulutusaloilla niin, että opiskelijat saavuttavat kielilain ja tutkintoasetuksen mukaisen kielitaidon toisessa kotimaisessa kielessä. Opetettavat alat koostuvat matemaattis-luonnontieteellisistä ja humanistisista oppiaineista.

Uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen (UVK) kehittäminen on tällä hetkellä kielikeskuksen laajamittaisin pedagogisen kehittämisen muoto. UVK:ssa on siirrytty monikielisiin ja -tieteisiin opettajatiimeihin, jotka vastaavat kunkin tieteenalan viestintä- ja kieliopintojen monikielisestä suunnittelusta ja toteutuksesta heti opintojen ensimmäisestä vuodesta lähtien koko kandidaatintutkinnon ajan. UVK:ssa kandidaatin tutkintoon kuuluvat pakolliset kielet (suomi, ruotsi, englanti) opetetaan yhteisinä kokonaisuuksina.

Yliopistonopettajan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää opetuskokemusta korkeakoulusta, akateemisen tason kielenopetuksesta, kulttuurienvälisten konventioiden tuntemusta, hyvää perehtyneisyyttä aikuisten kielen oppimisen ja opettamisen ajankohtaiseen tutkimukseen sekä valmiuksia opetuksen kehittämiseen ajantasaisten kielenoppimisteorioiden pohjalta. Erityiseksi ansioksi katsotaan tieteenalaopinnot, opiskelu- ja työkokemus pohjoismaisessa yliopistossa, uusiin oppimisympäristöihin perehtyneisyys sekä näytöt opetuksen kehittämisestä. Tehtävän hoidossa edesauttaa hyvät yhteistyötaidot ja kyky verkostoitua sekä yliopiston sisällä että sen ulkopuolella.  Lisäansioksi katsotaan kyky opettaa myös muita kieliä akateemisella tasolla.

Yliopistonopettajan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 4-5 (2535,20 €/kk – 2935,55 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa 6-50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Tehtävää täytettäessä käytetään viiden kuukauden koeaikaa. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Lisätietoja tehtävästä ja työnkuvasta antaa lehtori Camilla Jauhojärvi-Koskelo (camilla.jauhojarvi-koskelo@jyu.fi) ja hakuprosessista kehittämispäällikkö Mikko Jäkälä (mikko.jakala@jyu.fi).

Hakemukseen tulee liittää (1–3):

1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan TENK:n ohje (www.tenk.fi)

2) Selvitys opetusansioista (opetusportfolio). Selvitys opetusansioista on ansioluetteloa täydentävä asiakirja, jossa hakija esittelee omaa opetustaan ja pedagogista ajatteluaan sekä kehittymistään opettajana haettavana olevan tehtävän näkökulmasta. Käytännössä tämä selvitys tarkoittaa 2-3 sivun mittaista vapaamuotoista tekstiä, jonka liitteenä on hakijan kriittisesti valitsemat näytteet (ohje https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tyopaikat/opetusportfolio).

3) RecRight -videohaastattelu. Klikkaa tätä linkkiä ja vastaa kysymyksiin RecRight -järjestelmässä. 

HUOM! KOHDAT 1-2 TÄYTETÄÄN SAIMA-JÄRJESTELMÄSSÄ, KOHTA 3 RECRIGHT-JÄRJESTELMÄSSÄ.

Hakuaika päättyy 29.5.2019.

Ansökninsannonsen finns på svenska på adressen: https://kielikeskus.jyu.fi/fi/rekry