Yliopistonlehtori, sosiaalityö

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. Haettavana on yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksessa 

Yliopistonlehtorin tehtävä, sosiaalityö, ajalle 1.9.2019 - 31.8.2022. 

Yliopistonlehtorin tehtävä sijoittuu yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen sosiaalityön oppiaineeseen. Sosiaalityö on opetus- ja tutkimusala, jossa tiedeperusteinen lähestymistapa ja ammattiin tähtäävä käytännöllisyys kohtaavat. Sosiaalityön tutkimus Jyväskylän yliopistossa kohdistuu erityisesti sosiaalihuollon ja sosiaalipalveluiden tutkimukseen, sosiaalityöhön ammatillisena toimintana, lapsuuden, lasten osallisuuden ja lastensuojelun kysymyksiin, sukupuolen ja sosiaalityön tutkimukseen sekä kestävään kehitykseen, yhteisösosiaalityöhön ja kansalaisosallistumiseen. Sosiaalityön tutkimusalueet liittyvät yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tutkimuksen painoaloihin. 

Yliopistonlehtorin tehtävässä painottuvat opetus- ja ohjaustehtävät sosiaalityön kandidaatti- ja maisteriopinnoissa. Yliopistonlehtorin edellytetään tekevän omaa tutkimusta ja hankkivan aktiivisesti tutkimusrahoitusta ja hänen tutkimuksensa edellytetään sijoittuvan laitoksen ja erityisesti sosiaalityön aiemmin mainituille painopistealoille. 

Yliopistonlehtorin tehtävistä ja kelpoisuusvaatimuksista määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävässä pääasiallisena opetuskielenä on suomi. Tehtävän hoidossa edellytetään lisäksi hyvää englannin kielen taitoa ja eduksi katsotaan kyky antaa opetusta englannin kielellä. 

Sosiaalityön yliopistonlehtorilta edellytetään lisäksi, että hän on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) laillistama sosiaalityöntekijä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, 7§). Ulkomaisen tutkinnon omaavan, muuten päteväksi todetun hakijan kohdalla tästä edellytyksestä voidaan poiketa. 

Lisäksi ansioita arvioitaessa otetaan huomioon hakijan tieteelliset julkaisut ja muut tieteelliset ansiot, kyky antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta, opetus- ja ohjauskokemus ja pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tarvittaessa opetusnäyttein osoitettu opetuskyky. Lisäksi huomioidaan kokemus yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja käytännöllinen perehtyneisyys sosiaalialaan.

Yliopistonlehtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-7 (2.935,55 - 3.946,50 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa 6-50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. 

Lisätietoja antavat laitoksen johtaja Marjo Kuronen, s-posti: marjo.l.a.kuronen@jyu.fi puh. +358408054231 tai sosiaalityön oppiaineen pääedustaja Johanna Kiili, s-posti:  johanna.j.kiili@jyu.fi puh. +358408054472. 

Sähköiseen hakujärjestelmään tulee liittää seuraavat dokumentit:

  1. Ansioluettelo (CV) laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan TENK:n ansioluettelomalli;
  2. Suomen Akatemian ohjeistuksen mukaisesti laadittu luettelo kaikista niistä tieteellisistä tai muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään;
  3. Lyhyt (2-3 sivua) selvitys hakijan tutkimustoiminnasta ja täydentävän rahoituksen hankkimisesta sekä selvitys tutkimuksen liittymisestä laitoksen ja sosiaalityön tutkimuksen painopistealoille (tieteelliset ansiot ja tutkimustyö);
  4. Lyhyt (2–3 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista eli opetusportfolio;
  5. Lyhyt (2–3 sivua) kirjallinen selostus hakijan kansainvälisestä toiminnasta ja toiminnasta yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen alueella;
  6. Enintään 5 julkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti. 

Hakemus tulee jättää viimeistään 5.6.2019 sähköisellä hakulomakkeella.