2-4 tohtorikoulutettavaa, kasvatustieteet/psykologia

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisenkysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

 
Haettavana on kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa 
2-4 tohtorikoulutettavan tehtävää, kasvatustieteet/psykologia, 1.9.2019 alkaen enintään neljän vuoden määräajaksi.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta on selkeästi profiloitunut ja vahvuusalueillaan kansainvälisesti tunnettu kansallinen kärkitoimija. Kolme laitosta sisältävä tiedekuntarakenne (kasvatustieteiden laitos, opettajankoulutuslaitos, psykologian laitos) vahvistaa edelleen yliopiston profiloitumista johtavana toimijana monitieteisen oppimisen ja opetuksen sekä hyvinvoinnin tutkimuksen alueella. Tiedekunnalla on vahva asema opettajankouluttajana ja täydennyskoulutuksen kehittäjänä ja psykoterapiakouluttajana. 

Tiedekunnan strategiatyössään tunnistamat tutkimuksen vahvuudet ovat: Oppiminen, vuorovaikutus ja hyvinvointi. Niiden suuntaisesti tiedekunnan missiona on Oppiminen ja hyvinvointi kestävän tulevaisuuden yhteiskunnan rakentajana. Tiedekunnan tutkimuksen viisi painopistettä ovat: 

 • Koulutus, opetus ja interventiot
 • Oppimisen psykologinen ja neurokognitiivinen perusta,
 • Vuorovaikutteiset ja teknologiset oppimisympäristöt,
 • Lapsuus, perhe, vuorovaikutus ja hyvinvointi sekä
 • Hyvinvointi, oppiminen ja vuorovaikutus työssä. 

 Kasvatustieteiden tutkimusalueet ovat: 

 • Oppiminen, oppimisen vaikeudet ja niihin vaikuttavat tekijät
 • Koulutus, opetus ja interventiot
 • Työssä oppiminen ja hyvinvointi
 • Lapsuus ja perhe
 • Vuorovaikutteiset ja teknologiset oppimisympäristöt 

 Psykologian tutkimusalueet ovat: 

 • Aivotutkimus ja psykofysiologia
 • Kliininen psykologia ja psykoterapia
 • Motivaatio, oppiminen ja kasvuympäristöt
 • Perhetutkimus
 • Tutkimusmetodologia
 • Työ- ja organisaatiopsykologia 

Tohtorikoulutettavia haetaan tiedekunnan kumpaankin tohtoriohjelmaan, kasvatustieteiden tohtoriohjelmaan 1-2 tohtorikoulutettavaa ja psykologian tohtoriohjelmaan 1-2 tohtorikoulutettavaa. Tohtorikoulutettavien tehtävät painottuvat omaan väitöskirjatutkimukseen. Heille voidaan osoittaa vähäisessä määrin myös laitoksen opetustehtäviä ja muita alaan liittyviä tehtäviä.
Tohtorikoulutettavan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tohtorikoulutettavalta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.

Tohtorikoulutettavalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto ja jatkotutkinnon opiskeluoikeus Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tohtorikoulun kasvatustieteiden tai psykologian tohtoriohjelmassa.

Tohtorikoulutettavan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 2 - 4 (2033,29 €/kk – 2535,20 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa 6-50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antavat: Kasvatustieteet: tutkimuskoordinaattori Satu Perälä-Littunen, s-posti satu.perala-littunen@jyu.fi, puh. 040 8053770. Psykologia: erikoissuunnittelija Tiina Volanen, s-posti tiina.m.volanen@jyu.fi, puh. 040 8053106.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Kansilehti:
Hakijan nimi:
Haettu rahoitusaika:
Tohtoriopintojen aloitus (kk/v):
Arvioitu valmistuminen (kk/v):
Väitöskirjan nimi:
Väitöskirjan muoto (monografia/artikkeliväitöskirja):
Tiedekunnan tutkimuksen vahvuusalue:
Ohjaajat (pääohjaaja ensin):
Ohjausryhmän ulkopuolinen seurantaryhmän jäsen:
Aikaisemmin saatu rahoitus, rahoitusaika ja rahoituslähde:
Tällä hetkellä ratkaisemattomat rahoitushakemukset: 

2) Ansioluettelo (CV),
joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon
mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi)

3) Julkaisuluettelo
(sisältäen myös kongresseissa pidetyt poster- ja paper -esitykset) noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta

4) Tutkimussuunnitelma
(enintään 5 sivua + lähteet
), joka noudattelee muutoin
jatko-opinto-oikeuden hakuvaiheen tutkimussuunnitelmaohjeita, mutta sisältää
painotetusti seuraavat:
4.1) Selvityksen tutkimuksen edistymisestä (tutkimuksen vaihe, mahdolliset
valmisteilla olevat, arviointiin lähetetyt tai julkaistut artikkelit sekä
analyysien vaihe),
4.2) Työsuunnitelma rahoituskaudelle (liikkuvuussuunnitelma ja
julkaisusuunnitelma)

Hakemus tulee jättää viimeistään 31.5.2019 sähköisellä hakulomakkeella