2 tohtorikoulutettavaa

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. 

Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa, Liikunnallinen elämäntapa kestävän kasvun aikaansaajana (STYLE) –hankkeessa on haettavana 

2 tohtorikoulutettavan tehtävää, ajaksi 1.8.2019-31.12.2021. 

Liikuntatieteiden yliopistotasoinen koulutus ja tutkimus on keskitetty maassamme Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan. Liikuntaa ja terveyttä, niiden välisiä yhteyksiä sekä liikunnan ja terveyden edistämistä tarkastellaan monitieteisesti, päämääränä terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääminen elämänkulun eri vaiheissa.

Tiedekunnassa on liikuntatieteiden ja terveystieteiden koulutusalat. Tiedekunnassa on kolme tieteenalaryhmää: liikuntabiologia, liikunnan käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteet sekä terveystieteet. Tiedekunnassa toimii kolme tutkimuskeskusta: Neuromuscular Research Center, Gerontologian Tutkimuskeskus sekä Terveyden edistämisen tutkimuskeskus.

Liikunnallinen elämäntapa kestävän kasvun aikaansaajana (STYLE) -hankkeessa tutkitaan liikenne- ja liikuntakäyttäytymiseen vaikuttamista. Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa laaja-alaista eli tieteidenväliseen tutkimusasetelmaan pohjautuvaa ymmärrystä tarkastelun kohteena olevista ilmiöistä. Tähän pyritään analysoimalla olemassa olevista väestötason tilastoista sekä hankkeen aikana kerättävästä tutkimusdatasta muodostettavaa aineistomassaa. Osa-hankkeisiin jaetun kokonaisuuden toteutuksesta vastaa kuuden eri tutkimusyhteisön muodostama konsortio, jota johtaa Turun yliopisto Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Hankkeen taustalla ovat Suomen valtion pyrkimykset tukea yhteiskunnan rakenteiden ja kansalaisten elämäntapojen kestävää kehitystä. Hankkeen saama rahoituspäätös on kolmeksi vuodeksi (2019-2021, ja se sisältää option kahden vuoden lisärahoituksesta (2022-2023).

Liikuntatieteellinen tiedekunta vastaa toisesta osahankkeesta ja kuudenteen osahankkeeseen sisältyvän intervention toteutuksesta. Toisen osahankkeen tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa yhdistämällä olemassa olevia liikuntakäyttäytymistä kuvaavia valtakunnallisia aineistoja muun muassa liikennekäyttäytymistä, yhdyskuntarakennetta, liikuntapalvelujen tarjontaa ja eri väestöryhmien asuinpaikkatietoja kuvaaviin aineistoihin. Näihin aineistoihin kohdistuvien tilastollisten analyysien avulla tutkitaan liikenne- ja liikuntakäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä sekä siihen liittyviä muutostrendejä. Tämän osahankkeen tulokset pohjustavat muita osahankkeita.

Kuudenteen osahankkeeseen sisältyvän interventiotutkimuksen kohteena on lasten ja nuorten liikuntaharrastusta järjestävä jyväskyläläinen liikuntaseura. Interventiossa sovelletaan toimintatutkimuksen metodologiaa, fyysisen aktiivisuuden objektiivista mittaamista sekä liikuntasosiologiaan ja terveyden edistämiseen nojaavaa viitekehystä. Tutkimuksen johtoajatuksena on tutkia seurassa harrastavien lasten ja nuorten arkiliikkumista ja siihen vaikuttamista. Tutkimuksen toteuttaminen edellyttää lähtötilanteen kuvaamista ja käsitteellistä kehystämistä, arkiliikkumisen lisäämiseen tähtäävien toimenpiteiden suunnittelua yhteistyössä tutkimuksen kohdejoukon edustajien kanssa, osallistumista toimenpiteiden toteutukseen sekä toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointia. Tutkimusprosessin aikana kerätään erilaisia aineistoja, joita analysoidaan monimenetelmällisesti.

Tohtorikoulutettavan tehtävänä on väitöskirjatutkimuksen tekeminen ja raportoiminen sekä jatkokoulutukseen liittyvien opintojen suorittaminen. Täytettävänä oleviin tehtäviin valittavat henkilöt muodostavat työparin. Tohtorikoulutettava osallistuu myös avustaviin opetustehtäviin ja niihin liittyviin muihin tehtäviin. Työtehtävät painottuvat Jyväskylään. Tehtäviin valittavien työnjaosta ja väitöskirja-aiheiden rajauksista sovitaan työsuhteen alussa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää: 1) laaja-alaista liikunnan ja terveyden edistämisen yhteiskunta-, käyttäytymis- tai terveystieteellistä ymmärrystä, 2) yhteiskunta- ja käyttäytymistieteissä yleisesti käytettyjen määrällisten ja laadullisten tutkimusmenetelmien hyvää hallintaa, 3) hyviä valmiuksia toteuttaa hankesuunnitelmaan sisältyvät tehtävät niille asetetussa määräajassa sekä edetä väitöskirjatyössä ja jatko-opinnoissa suunnitelman mukaisesti, 4) kykyä toimia hyvässä yhteistyössä tutkijaryhmän jäsenten ja muiden  hankkeeseen liittyvien viiteryhmien kanssa, 5) hyviä valmiuksia suunnitella ja toteuttaa lapsille ja nuorille kohdennettuja liikuntainterventioita sekä 6) hyviä vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja.

Tohtorikoulutettavan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tohtorikoulutettavalta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.

Tohtorikoulutettavalta edellytetään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja jatkotutkinnon opiskeluoikeus Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan. Mikäli tehtävään valittavalla ei ole ennestään opiskeluoikeutta, sitä on haettava hakuajat huomioiden erillisellä hakemuksella asianomaisesta tiedekunnasta.

Tohtorikoulutettavan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 2 - 4 (2033,29 €/kk – 2535,20 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa 6-50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antavat apulaisprofessori Sami Kokko, sami.p.kokko@jyu.fi, +358408053561 ja yliopistonlehtori Mikko Simula, +358405508308, mikko.simula@jyu.fi. Lisätietoa tutkimushankkeesta: www.styletutkimus.fi

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1. Vapaamuotoinen hakemuskirje, josta käy ilmi hakijan valmiudet edellä kuvattujen tehtävien menestykselliseen hoitamiseen (edellä mainitut kuusi kohtaa). Kirjeeseen tulee sisällyttää myös pohdintoja oman väitöskirjatutkimuksen ja jatko-opintojen kohdentamisesta. Lisäksi kirjeessä tulee ilmetä myös aikataulu tohtorikoulutettavan tehtävän vastaanottamiseen, mikäli hakija ei pysty vastaanottamaan tehtävää 1.8.2019 alkaen. Hakemuskirjeen enimmäislaajuus on kolme sivua.

2. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje www.tenk.fi)

3. Julkaisuluettelo (vapaavalintainen)

4.  Suosituskirje väitöskirjatyön pääohjaajalta (enintään 1 sivu, vapaavalintainen).

Hakemus tulee jättää viimeistään 31.5.2019 sähköisellä hakulomakkeella.