Yliopistotutkija

Jyväskylän yliopiston 2500 asiantuntijan ja 14 500 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.

Koulutuksen tutkimuslaitoksessa on haettavana

Yliopistotutkijan tehtävä, kansainväliset vertailevat lukutaitotutkimukset, 2.3.2020 alkaen toistaiseksi.

Koulutuksen tutkimuslaitos on vuonna 1968 perustettu valtakunnallinen koulutustutkimuksen keskus. Tutkimuslaitos toimii Jyväskylän yliopiston erillislaitoksena ja tekee monitieteistä, kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää koulutustutkimusta. Laitos tutkii koko koulutusjärjestelmää sekä oppimista koulutusjärjestelmän ulkopuolella. Tutkimustoiminnan painopisteitä ovat kansainvälinen koulujärjestelmien vertaileva arviointi (mm. PISA-tutkimus), oppimisen, opetuksen ja ohjauksen prosessit, ihmislähtöinen tietoteknologia ja korkeakoulututkimus. Laitos tekee laajaa yhteistyötä oppilaitosten, opetushallinnon, työelämän, päätöksentekijöiden ja tiedotusvälineiden kanssa koulutuksen kehittämiseksi ja tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiseksi. Laitos järjestää tutkijakoulutusta yhdessä tiedekuntien kanssa. Henkilöstön kokonaismäärä on noin 80 henkilöä.

Yliopistotutkijan keskeinen tehtävä on kansainvälisten vertailevien lukutaitotutkimusten (mm. PISA, PIAAC, PIRLS ja ICILS) vastuullisena tutkijana toimiminen sekä näiden tutkimusten Suomen osuuden toteutus. Yliopistotutkijan tehtävä on tutkimuspainotteinen. Siihen sisältyy tutkimushankkeiden johtamista ja koordinointia, yhteydenpitoa keskeisiin sidosryhmiin, tutkimusten aineistonhankintaa ja analysointia sekä tulosten raportointia suomeksi ja englanniksi.

Yliopistotutkijan tehtävistä ja kelpoisuusvaatimuksista määrätään yliopiston johtosäännössä. Yliopistotutkijan tehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista.

Yliopistotutkijalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa (pääaineena esimerkiksi suomen kieli tai soveltava kielitiede), kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä erinomaista englannin ja suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa. Hakijalta edellytetään kansainvälisten arviointitutkimusten eri vaiheiden ja käytänteiden vahvaa hallintaa, lukutaidon arvioinnin ja edistämisen vankkaa asiantuntemusta sekä hyvää kokemusta tutkimustulosten raportoinnista. Kansainväliset ja kansalliset kontaktit sekä toimiminen lukutaidon arviointiin tai edistämiseen liittyvissä luottamustehtävissä katsotaan eduksi. Lisäksi tehtävä edellyttää syvällistä perehtyneisyyttä Suomen koulutusjärjestelmään, monilukutaidon opetukseen perus- ja toisen asteen opetuksessa sekä hyviä tieto- ja viestintäteknologisia taitoja. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn osana Koulutuksen tutkimuslaitoksen arviointitutkimuksen tiimiä.

Palkkauksessa noudatamme yliopistojen työehtosopimuksen mukaista palkkausjärjestelmää, jossa tehtävä sijoittuu opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävän vaativuustasolle 5-6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanlisää. Kokonaispalkka työsuhteen alkaessa on noin 3100 – 4300 euroa riippuen osaamisestasi ja aiemmasta kokemuksestasi.

Tehtävään ensimmäistä kertaa valittaessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa professori ja johtaja Jussi Välimaa, sähköposti jussi.p.valimaa@jyu.fi  puh. 040 024 8112 ja apulaisprofessori Juhani Rautopuro, sähköposti juhani.rautopuro@jyu.fi  puh. 040 805 4936.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää seuraavat dokumentit:

1) Vapaamuotoinen hakemuskirje. 
2) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje www.tenk.fi). 
3) Lyhyt (2–3 sivua) kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan ja tutkimustyön johtamiseen liittyvistä ansioista mukaan luettuna selvitys täydentävän rahoituksen hankkimisesta sekä vastuista tällaisella rahoituksella toteutetuista tutkimushankkeista. 
4) Lyhyt (2–3 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (ks. opetusportfolio: https://www.jyu.fi/hytk/fi/henkilostolle/tiedekunnan-hallinto/opetusnayte-ja-opetusportfolio).
5) Numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta. 
6) Enintään viisi (5) pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti.

Hakemus tulee jättää viimeistään 23.10.2019 sähköisellä hakulomakkeella.