Professori, kasvatustiede

Jyväskylän yliopiston 2600 asiantuntijan ja 14 700 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta. 

Haettavana on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa

professorin tehtävä, kasvatustiede, 1.11.2020 alkaen toistaiseksi.


Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on monitieteinen Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistojen muodostama yliopistokeskus, jonka toimintaa koordinoi Jyväskylän yliopisto. Toiminnan kulmakivet ovat tutkimukseen perustuva, laadukas yliopistollinen aikuiskoulutus sekä aluetta palveleva, kansainvälisesti verkostoitunut tutkimustoiminta. Yliopistokeskuksen tutkimuksen ja koulutuksen painopistealueita ovat: teollisuuden ja elinkeinoelämän uudistuminen, osallisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi sekä muuttuva oppiminen ja opettajuus.

Professorin tehtävä sijoittuu yliopistokeskuksen muuttuva oppiminen ja opettajuus -painopistealueelle, jossa tutkitaan oppimisen ja opettajuuden ilmiöitä muuttuvassa maailmassa sekä kehitetään yliopistollisen aikuiskoulutuksen ratkaisuja ja informaatioteknologian monimuotoista hyödyntämistä opetuksessa sekä moderneja oppimisympäristöjä ja -alustoja. Tehtävän avulla Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tutkimustoimintaa nivotaan entistäkin tiiviimmin Jyväskylän yliopiston painoalaan oppiminen, opetus ja vuorovaikutus.

Professorin tehtävän ala on Muuttuva oppiminen ja opettajankoulutus


Tehtävän täyttämistä varten on laadittu kirjallinen suunnitelma, josta ilmenee tarkemmin tehtävät, kelpoisuusvaatimukset ja hakemuksen liitteet. Suunnitelma on luettavissa yliopiston verkkosivuilla https://www.jyu.fi/en/workwithus/academic-career/appointment-procedure

Palkkauksessa noudatamme yliopistojen työehtosopimuksen mukaista palkkausjärjestelmää, jossa tehtävä sijoittuu opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasolle 8. Lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanlisää. Kokonaispalkka työsuhteen alkaessa on noin 5057-7157 euroa kuukaudessa riippuen osaamisestasi ja aiemmasta kokemuksestasi.

Lisätietoja antavat: vt. johtaja, professori Ismo Hakala, +358 40 7518089, ismo.hakala@chydenius.fi

 

Tehtävään haetaan Jyväskylän yliopiston käyttämän sähköisen hakujärjestelmän kautta. Hakemukseen tulee liittää englanniksi pdf-tiedostoina (tiedoston nimessä mainittava aina hakijan nimi): 

1)     hakijan ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi); 

2)     lyhyt kirjallinen selostus (1 – 3 sivua) hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tutkimustyön johtamisesta ja kansainväliseen toimintaan liittyvistä ansioista sekä täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisesta. 

3)  lyhyt kirjallinen selostus (1 – 3 sivua) hakijan opetusansioista (opetusportfolio) sekä pedagogisesta koulutuksesta. 

4)     lyhyt kirjallinen selostus (1 – 3 sivua) hakijan toiminnasta yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen alueella, käytännöllisestä perehtyneisyydestä alaan sekä muista ansioista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa tehtävään. 

5)     numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta; 

6)     lyhyt kuvaus siitä, miten hakija aikoo edistää tutkimusta ja opetusta Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen opettajankoulutuksessa, erityisesti luokanopettajien aikuiskoulutuksessa. 

7)     lyhyt kuvaus hakijan esimies- ja johtajakokemuksesta; 

8)     enintään 10 pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti.

 
Hakemus tulee jättää viimeistään 1.6.2020 sähköisellä hakulomakkeella.