Valokuvataiteen professori

Taideyliopisto on avoin taiteiden kohtauspaikka, rohkeiden uudistajien ja perinteen taitajien kriittinen yliopistoyhteisö. Muodostamme ainutlaatuisen ympäristön taiteilijana kasvamiseen ja vahvistamme taidetta ja sen muutosvoimaa. Taideyliopisto on maailman johtavia esittävän taiteen yliopistoja ja siihen kuuluvat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu. Opiskelijoita meillä on noin 2 000 ja professoreita 60, henkilötyövuosia on 700. 

Taideyliopiston Kuvataideakatemia on kansainvälinen yhteisö. Se tarjoaa korkeatasoista nykytaiteen opetusta ja on uranuurtaja taiteellisessa tutkimuksessa. Kuvataideakatemia on kouluttanut kuvataiteilijoita jo vuodesta 1848.

 

Taideyliopiston Kuvataideakatemia hakee nyt valokuvataiteen professoria,

vaihtuva-alaiseen ja siten määräaikaiseen 5 vuoden tehtävään alkaen 1.1.2021.

 

Vaihtuva-alaisilla tehtävillä edistämme taiteenalojen uusiutumista, uusia avauksia sekä varmistamme alan uusimmat virtaukset sekä käytännöt opetuksessa, tutkimuksessa ja taiteellisessa toiminnassa.

Kuvataideakatemian opetuksessa teoria ja käytäntö yhdistyvät tukemaan opiskelijan kehittymistä. Kuvataideakatemiassa on kolme ohjelmaa: Kuvataiteen MA/BA ohjelma, Esittämiskäytäntöjen MA ohjelma (Praxis) ja Kuvataiteen tohtoriohjelma. Opetusohjelmissa korostuu yksilöllinen opetus. Sen ansiosta opiskelijat voivat saada pitkäjänteistä henkilökohtaista ohjausta ja työskennellä itsenäisesti.  Kuvataideakatemialla on elävä suhde kuvataiteen kenttään, sillä akatemian opettajat toimivat opetustyönsä ohessa aktiivisesti taiteilijoina.

Opiskelussa on keskeistä opiskelijan oma taiteellinen työskentely ja sen arviointi. Kuvataideakatemiassa huomattava osuus opetuksessa on myös keskustelulla, jossa tarkastellaan taiteeseen ja taiteen tekemiseen liittyviä kysymyksiä eri näkökulmista. Keskustelun kautta opiskelija oppii ymmärtämään taiteenlajien välisiä yhteyksiä, niiden perinnettä ja historiaa.

 

Tehtävänkuvaus

Valokuvataiteen professorin tehtävä kuuluu tila-aikataiteiden opetusalueelle, joka on osa Kuvataiteen MA/BA ohjelmaa. Opetusalue tarjoaa seuraavat suuntautumisvaihtoehdot: liikkuva kuva, valokuva ja paikka- ja tilannesidonnainen taide. Opetusalueen tarkoitus on auttaa opiskelijaa hankkimaan laaja, henkilökohtainen tuntemus näistä taiteenaloista ja ymmärrys niiden yhteydestä niin toisiinsa kuin myös nykytaiteen historiaan ja teoriaan.

Tila-aikataiteiden opetusalue keskittyy taiteellisen työskentelyn tilallisiin, käsitteellisiin, prosessuaalisiin ja kehollisiin ulottuvuuksiin. Opetusalue syventyy myös käytänteisiin, joilla on vahva yhteys mediapohjainen läsnäolon ja visuaalisuuden eri muotoihin. Tila-aikataiteiden opetusalue on vahvasti ulospäin suuntautunut, ja yhteiskunnallisesti aktiivinen ja käytäntöperustainen tutkiminen ja kokeilu ovat olennainen osa opetusta.

Kuvataideakatemian valokuvataiteen opetus korostaa taiteellista työskentelyä ja tuo esille valokuvan erityispiirteitä välineenä ja mediumina. Tutkimisen ja kokeilun kohteina ovat valokuvauksen perinne ja sen monipuoliset roolit postkäsitteellisessä taiteessa, kuin myös valokuvataiteen suhde muihin ilmaisumuotoihin, kuten maalaustaiteeseen, kuvanveistoon, taidegrafiikkaan, installaatiotaiteeseen ja liikkuvaan kuvaan.

Valokuva on oma itsenäinen mediuminsa taiteessa, mutta se voidaan yhdistää muihin tekniikoihin monin eri tavoin, sekä sen teknisten edellytysten ja konventioiden että historian näkökulmasta. Taideyliopiston uusi strategia mainitsee taiteellisten näkökulmien laajentamisen yhtenä yliopistoa ohjaavista periaatteista uudella vuonna 2021 alkavalla strategiakaudella. Tämän tavoitteen mukaisesti valokuvataiteen opetus tulee nyt kattamaan monipuolisesti taiteellisen työskentelyn eri ulottuvuuksia, mukaan lukien narratiivisuus, dokumentaarisuus, aineellisuus, käsitteellisyys, verkkoympäristöt ja hybridikokeilut.

Yhteistyö neljän opetusalueen (tila-aikataiteet, kuvanveisto, maalaustaide ja taidegrafiikka) ja kuvataiteen yhteisen opetuksen välillä sekä opiskelijoiden joustava liikkuvuus opetusalueiden välillä vaikuttavat olennaisesti tehtävänkuvaan. Opetusalueen omien opiskelijoiden ohjauksen lisäksi professori ohjaa myös muiden opetusalueiden opiskelijoita valokuvataiteen parissa. 

Professorin keskeisimpänä tehtävänä on antaa teoreettista ja taiteelliseen toimintaan perustuvaa opetusta ja ohjausta sekä harjoittaa taiteellista ja/tai tutkimuksellista työtä. Lisäksi tehtäviin kuuluu oman alan kehityksen seuraaminen, vastuu akatemian koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisestä valokuvataiteen alalla sekä osallistuminen yliopistoyhteisön velvollisuuksien hoitamiseen, kansainväliseen yhteistyöhön ja erilaisten hankkeiden suunnitteluun ja johtamiseen.

Valokuvataiteen professori on vastuussa valokuvauksen opetuksesta tila-aikataiteiden opetusalueella ja toimii aineen ja akatemian edustajana yliopiston hallintoelimissä ja tarjoaa asiantuntijatietämystä valokuvataiteeseen liittyvissä asioissa.       

 

Valintakriteerit

Valokuvataiteen professorin valintakriteereihin kuuluu merkittävä ja syvällinen taiteellinen työskentely. Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa tai vastaavia taiteellisia ansioita, monipuolista opetustaitoa ja pedagogista pätevyyttä, kykyä antaa taiteelliseen toimintaan ja/tai tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä kokemusta koulutuksen kehittämisestä. Lisäksi häneltä edellytetään kokemusta taiteellisen ja/tai tutkimuksellisen toiminnan edistämisestä, johtamistaitoja ja kokemusta rahoituksen hankkimisesta sekä kokemusta kotimaisista ja kansainvälistä yhteistyöprojekteista.

 

Kielitaito

Taideyliopiston opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Hakijoilta edellytetään erinomaista suomen kielen osaamista ja tyydyttävää ruotsin kielen osaamista sekä hyvää englannin kielen taitoa. Kielitaito arvioidaan suhteessa työtehtäviin.

 

Palkkaus ja työaika

Professorin työaika on työehtosopimuksen mukainen kokonaistyöaika, joka on 1 624 tuntia vuodessa (1 612 tuntia 1.8.2020 alkaen). Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 8-9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Vuosipalkka on työsuhteen alkaessa kokoaikaisessa tehtävässä noin 64 000- 80 000 euroa.                     

Hakeminen

Hae tehtävää viimeistään 7.6.2020 klo 23.59 (UTC +3) Taideyliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta tästä. Saat lähetyksen jälkeen vastaanottokuittauksen (kannattaa tarkistaa myös sähköpostin roskapostikansio käyttäjätunnusviestin osalta, jos viestiä ei ole saapuneissa viesteissä). Liitä hakemukseesi englanninkielisinä PDF-tiedostoina:

1.Haku/ Motivaatiokirje sisältäen kuvauksen hakijan taiteellisesta ja tutkimuksellisesta toiminnasta sekä näkemyksen valokuvataiteen nykytilanteesta ja alan kehittämisestä (enintään viisi sivua)

2. Ansioluettelo

3. Opetusportfolio

4. 3-5 avainprojektin valikoima hakijan viimeisimmistä taiteellisista töistä

Hakijoiden yhdenvertaista kohtelua vaarantamatta Taideyliopistolla on oikeus jättää tehtävä täyttämättä tai jatkaa hakuaikaa.

Lisätietoja

Lisätietoja tehtävän sisällöstä antaa professori Mika Elo ja rekrytointiprosessista henkilöstöasiantuntija Leena-Kaisa Paananen. Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi@uniarts.fi.Täytä hakemus
 
Takaisin