Erikoistutkija / Eduskuntatutkimuksen keskus

Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen ja kansainväliseen tiede- ja koulutusmaailmaan. 


Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, Filosofian poliittisen historian ja valtio-opin laitoksessa on haettavana

Eduskuntatutkimuksen keskukseen sijoittuva erikoistutkijan määräaikainen työsuhde ajaksi 1.8.2018 - 31.7.2021

Erikoistutkijan tehtävään haetaan tieteellisellä uralla meritoitunutta henkilöä, jolla on vahva kokemus sekä näytöt politiikan ja yhteiskunnallisen vallankäytön tieteellisestä tutkimuksesta, yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja yliopistotasoisesta opetuksesta.

Eduskuntatutkimuksen keskus on vuonna 2002 Turun yliopiston ja Suomen eduskunnan yhteisellä päätöksellä perustettu tutkimusyksikkö, jonka tehtävänä on suorittaa ja edistää demokratiaa, parlamentarismia ja kansanedustuslaitosta koskevaa tutkimusta.

Eduskuntatutkimuksen keskus on laajentamassa toimintaansa puhtaasti suomalaisen politiikan tutkimuksesta kohti laajempaa eurooppalaista näkökulmaa, jossa politiikkaa ja vallankäyttöä tutkitaan erityisesti Euroopan unionin kontekstissa. Tähän laajentumiseen liittyy myös havainto siitä, että erityisesti EU-asioista vastaavan suuren valiokunnan kautta unionipolitiikka ja eurooppalaisuus kytkeytyvät erottamattomasti myös eduskuntaa käsittelevään tutkimukseen.

Nyt valittavan erikoistutkijan keskeisenä tehtävänä on olla toteuttamassa tätä keskuksen toimintafokuksen laajentamista. Hänen tehtäviinsä tulevat kuulumaan myös rakenteilla olevan vuotuisen turkulaisen Eurooppa-foorumin toteuttamiseen liittyviä töitä.

Erikoistutkija harjoittaa ja ohjaa tieteellistä tutkimusta, osallistuu alallaan aktiivisesti yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä antaa tutkimukseen perustuvaa opetusta. Lisäksi hän osallistuu eduskuntatutkimuksen keskuksen johtajan työparina keskuksen tutkimuksen, yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä hallintoon.

Tehtävään otettavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön. Lisäksi edellytetään näyttöä tieteellisestä tutkimustyöstä sekä kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Koska eduskuntatutkimuksen keskus toimii tieteellisen tutkimuksen, yhteiskunnallisen vallankäytön ja sitä koskevan julkisen keskustelun rajapinnassa, tehtävää täytettäessä kiinnitetään tutkimus- ja opetusansioiden ohella huomioita myös hakijoiden yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen taitoihin ja kykyyn osallistua poliittista vallankäyttöä koskevaan julkiseen keskusteluun myös tieteellisten foorumien ulkopuolella. Ansiot täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisessa sekä kokemus tieteellisen tutkimuksen johtamisesta katsotaan eduksi.

Tutkimusotteeltaan eduskuntatutkimuksen keskus ei kytkeydy suoraan mihinkään oppiaineeseen, mutta sen kannalta relevantteja tieteenaloja ovat mm. poliittinen historia, valtio-oppi niin poliittisten järjestelmien kuin kansainvälisten suhteidenkin osalta, viestintä ja poliittinen sosiologia. Tehtävään haetaan henkilöä, joka tuntee eduskuntatutkimuksen tutkimusalan sekä hallitsee oman tutkimus-, opetus- ja yhteiskunnallisen vuorovaikutustoimintansa kautta poliittisina konteksteina ja tutkimuskohteina niin suomalaisen yhteiskunnallisen päätöksenteon kuin Euroopan unioninkin.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasojen 5 – 7 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2 865,30 - 3 851,33 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Hakemukseen on liitettävä ansio- ja julkaisuluettelo sekä akateeminen portfolio tiedekunnan ohjeen mukaan, motivaatiokirje sekä viisi hakijan tehtävän hoitamisen kannalta tärkeäksi arvioimaa julkaisua sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttämiseen. Ohjeet asiakirjoja varten ovat osoitteessa: http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/tiedekunta/ura/. Sähköisessä eRekry-järjestelmässä kuhunkin liitekohtaan voidaan lisätä vain yksi liite. Sallitut tiedostomuodot löytyvät kunkin liitteen infotiedoista. Julkaisujen osalta tulee ottaa huomioon, että järjestelmä sallii vain pakatun (.zip) muodon. Tämän zip-tiedoston sisään voi liittää useampia tiedostoja. Tehtävien kelpoisuusvaatimuksista on säädetty Turun yliopiston johtosäännössä.

Lisätietoja antaa professori Markku Jokisipilä, 029 450 2272 tai 040 749 4255, markku.jokisipila@utu.fi. Tiedusteluihin vastaavat henkilöstöasiantuntija Auli Kultanen-Leino, 029 450 2390 tai 050 570 7106, auli.kultanen-leino@utu.fi ja palvelupäällikkö Minna Domander, 029 450 2145 tai 040 828 2364.

Hakemukset tulee jättää viimeistään sunnuntaina 8.4.2018 (klo 23:59) yliopiston sähköisellä hakulomakkeella.  Linkki järjestelmään on tämän ilmoituksen alussa (”Täytä hakemus”). Ilmoitus on luettavissa yliopiston www-sivuilla kohdassa Avoimet tehtävät.Täytä hakemus
Takaisin