Elintarvikekehityksen professori (Full Professor) tai apulaisprofessori (Assistant or Associate Professor, tenure track) erityisalana pohjoiset elintarvikkeet

Turun 320 000 asukkaan seutukunta Varsinais-Suomessa on yksi johtavista taloudellisen kasvun ja teknologioiden kehittämiskeskittymistä Suomessa. Turulla on värikäs historia ja korkealuokkainen koulutus-, palvelu- ja kulttuuritarjonta. Turusta lounaaseen levittäytyy yksi maailman kauneimmista saaristoista.

Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen ja kansainväliseen tiede- ja koulutusmaailmaan. Turun yliopisto sijoittuu yliopistojen eliittiin eli parhaan 1 %:n joukkoon.

Elintarvikekehityksen professori (Full Professor) tai apulaisprofessori (Assistant or Associate Professor, tenure track) erityisalana pohjoiset elintarvikkeet

Elintarvikekehityksen professori vahvistaa elintarvikekehityksen, erityisesti pohjoisten elintarvikkeiden alan tutkimusta ja koulutusta sekä yhteistyötä muiden suomalaisten avaintoimijoiden kanssa.

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta hakee elintarvikekehityksen professoria tai apulaisprofessoria. Tehtävä täytetään vakituisena professorin tehtävänä tai apulaisprofessorin tasoisena määräaikaisena tehtävänä (assistant tai associate professor, tenure track). Professorin tehtävään (full professor) ja apulaisprofessorin (associate professor) haetaan kokeneita ja kansainvälisesti ansioituneita asiantuntijoita, joilla on jo erinomainen julkaisutuotanto ja menestystä ulkoisen rahoituksen hankinnassa. Apulaisprofessorin (assistant professor) tehtävään haetaan erittäin lahjakkaita ja jo ansioituneita post doc -vaiheen ohittaneita, urapolun alussa olevia, tieteellistä potentiaalia, oma-aloitteisuutta osoittavia ja innovatiivisia tutkijoita ja opettajia. Edellytämme hakijoilta tehtävän suorittamista tukevaa tieteellistä ja yhteiskunnallista verkostoitumista ja kontakteja yritysmaailmaan.

Professorin tehtävä edistää suomalaista elintarviketuotantoa ja erityisesti elintarvikkeita prosessoivien yritysten omaa tuotekehitystä ja -tutkimusta. Professorin odotetaan keskittyvän Suomessa viljeltävien peltokasvien ja luonnonvaraisten kasvien tutkimukseen, vahvistavan kotimaista elintarvikeomavaraisuutta, tukevan suomalaista kestävään kehitykseen pohjautuvaa elintarvikevientiä ja edistävän maailmanlaajuista hyvinvointia terveellisten elintarvikkeiden ja terveiden ruokatottumusten kautta.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi professori:

  • Kohdistaa työnsä kasviperäisen ruuan tutkimukseen osana elintarvikeomavaraisuutta, ja hyvinvoinnin kestävää kehitystä. 
  • Keskittyy suomalaisiin avainraaka-aineisiin ja -tuotteisiin, joilla on erityistä potentiaalia lisäarvotuotteiksi. 
  • Toteuttaa valituilla alueilla elintarvikekehitystä ja -tutkimusta tavoitteena 1) lisätä tietoa koostumuksesta ja ravitsemuksellisista ominaisuuksista, 2) ymmärtää lajikkeiden, kasvuympäristön ja prosessoinnin vaikutusta tuotteiden koostumukseen ja ominaisuuksiin, aistittaviin ominaisuuksiin ja terveysvaikutuksiin sekä 3) kehittää uusia konsepteja lisäarvotuotteiksi ja bioaktiivisiksi/funktionaalisiksi raaka-aineiksi kotimaahan ja vientimarkkinoille. 
  • Tekee yhteistyötä Turun yliopiston muiden yksiköiden asiantuntijoiden sekä muiden suomalaisten ja ulkomaisten toimijoiden kanssa valittujen raaka-aineiden primaarituotannon ja prosessoinnin alueilla. On tärkeää vahvistaa yhteistyötä Luken, VTT:n, Helsingin yliopiston sekä muiden suomalaisten yliopistojen ja johtavien tutkimusyksiköiden kanssa. 
  • Toimii läheisessä yhteistyössä suomalaisten elintarvikeyritysten kanssa tavoitteena tutkimustoiminta, joka tukee yritysten T&K-tavoitteita. 
  • Työskentelee jatkuvassa yhteistyössä kansainvälisten toimijoiden kanssa työn kansainvälisen merkityksen varmistamiseksi. 
  • Toteuttaa tutkimus- ja kehitysprojekteja ja hakee niihin ulkoista rahoitusta niin Suomesta kuin EU:sta tavoitteiden saavuttamiseksi.
  • Osallistuu Elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen yksikön opetusohjelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen erityisenä painpistealueena teollisen tuotannon kautta toteutettavat tavoitteet.

Professuuriin valittavalla tulee olla soveltuva tohtorintutkinto elintarvike- tai maatalousalalta. Ehdokkaalla tulee olla osoitettu vahvuus tutkimuksen ja tieteen alueilta, ensisijaisesti suomalaisista/pohjoisista luonnonvaroista sekä kokemusta tutkimustoiminnan ohjaamisesta, sekä projektijohtamisesta. Kokemus elintarviketeollisuudessa toimimisesta katsotaan erityisansioksi. Laadukas tieteellinen julkaisutoiminta, kokemus teollisuusyhteistyöstä ja onnistunut ulkoisen rahoituksen hankinta ovat erityisiä vahvuuksia.

Professori harjoittaa ja ohjaa tieteellistä tutkimustyötä, antaa siihen perustuvaa opetusta, ohjaa opinnäytteitä, ja seuraa tieteen kehitystä sekä osallistuu alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Professorin odotetaan toimivan yhteistyössä muiden tutkimusryhmien kanssa, muodostavan ja johtavan itsenäistä tutkimusryhmää ja hankkivan kotimaista sekä kansainvälistä tutkimusrahoitusta. Tehtävään valittavan odotetaan lisäksi osallistuvan aktiivisesti perus- ja jatko-opetukseen ja näiden kehittämiseen sekä hänelle määrättyihin yliopistohallinnollisiin tehtäviin.

Tehtävä sijoittuu Elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen yksikköön (FCFD), joka on keskittynyt pohjoisten elintarvikkeiden ja niiden raaka-aineiden, niin luonnonvaraisten kuin viljeltyjen, koostumuksen ja terveysvaikutusten tutkimukseen. Hallinnollisesti yksikkö on osa Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan Biokemian laitosta. FCFD-yksikössä on n. 40 tutkijaa, joista seitsemän on myös opettajan tehtävissä. Tutkimuksen lisäksi yksikkö vastaa Turun yliopiston Elintarvikekemian ohjelmasta (FM/MSc, FT/PhD) ja Elintarvikekehityksen ohjelmasta (DI/MSc-Tech, TT/DSc-Tech).

Elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen yksikkö toimii läheisessä yhteistyössä suomalaisten elintarvikeyritysten ja akateemisten yhteisöjen kanssa ja sillä on vahva kansainvälisten kumppanien verkosto. Yliopiston sisällä yksikkö työskentelee tiiviissä yhteistyössä luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan sekä lääketieteellisen tiedekunnan yksiköiden kanssa. Kliinisen lääketieteen laitos on avainkumppani elintarvikkeiden terveysvaikutusten tutkimuksessa ja Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus suolistomikrobien tutkimuksen kuluttajatutkimusten osalta.

Turun yliopisto tarjoaa professorille uusitut ja uudenaikaiset toimitilat Elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen laboratoriossa PharmaCityssä. Yksikössä on ajantasaiset kaasukromatografian, nestekromatografian, massaspektrometrian (QTOF ja kolmoiskvadrupoli) sekä uudet aistittavan laadun ja elintarvikekehityksen laboratoriot. Lisäksi yksiköllä on käyttöoikeus korkean erotuskyvyn NMR-laitteistoon, joka sijaitsee Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteisessä laitekeskuksessa.

Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Tietoja Tenure track -järjestelmästä Turun yliopistossa, professorin tai apulaisprofessorin määräaikaiseen tehtävään (Tenure Track) rekrytoinnista ja hakuohjeet.

Apulaisprofessorin / professorin palkka määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän (YPJ) mukaisesti. Tehtävän palkkaukseen otetaan kantaa työsopimusta laadittaessa.

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset löytyvät Turun yliopiston johtosäännöstä.  

Hakemukset tulee jättää viimeistään maanantaina 18.2.2018 (kello 23:59) mennessä yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen löytyy tehtävän tiedoista ilmoituksen yläosasta. Lisätietoja tehtävästä antaa professori Baoru Yang. Tiedusteluihin vastaa palvelupäällikkö Merja Fehlig, Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta, 20014 Turun yliopisto.Täytä hakemus
Takaisin